IV号戦車無反動砲型

1/35 Dragon

by.Noriyuki Kubo

細かな実車のことは知らんのです。